Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu o nazwie „Podróż z Autumn-Care”

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie o nazwie „Podróż z Autumn Care”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Autumn Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janusza Zeylanda 3/9, 60-808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000524811, oznaczoną numerem NIP: 7811902214 oraz numerem REGON: 302849411, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator konkursu jest uprawniony do powołania Komisji Konkursowej, złożonej z przedstawicieli Organizatora, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz wybór najlepszej pracy konkursowej.
 4. Komisja Konkursowa uprawniona jest do weryfikowania spełniania przez Uczestnika warunków określonych w § 2 Regulaminu i wykluczania osób nie spełniających tych warunków z udziału w Konkursie.
 5. Organizator uprawniony jest do skrócenia czasu trwania Konkursu bądź też jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.
 • 2 Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które współpracowały w przeszłości z Autumn Care.
 • 3 Warunku udziału w Konkursie
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Poprzez przystąpienie do  Konkursu  Uczestnik  oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika połączenia z siecią Internet oraz posiadania adresu poczty elektronicznej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności konkursowych przez Uczestnika wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika formularza konkursowego oraz formularza aplikacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora pod adresem: autumn-care.eu oraz odpowiedź na pytanie: „Za co cenię współpracę z firmą Autumn-Care?”.
 6. Odpowiedź na pytanie wskazane w ust. 5 stanowi pracę konkursową Uczestnika.
 7. Uczestnik Konkursu odpowiadając na pytanie konkursowe oświadcza, że jest autorem zgłoszonej do Konkursu odpowiedzi.
 8. Uczestnik Konkursu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym.
 • 4 Przebieg Konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 17 października 2016 roku i będzie trwał do dnia 20 listopada 2016 roku.
 2. Lista zwycięzców (zwana dalej „Listą Zwycięzców”) zostanie ogłoszona na Fanpage i stronie internetowej do 30 listopada 2016 roku.
 3. Konkurs będzie realizowany za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: autumn-care.eu, w zakładce o nazwie „Konkurs”.
 4. Spośród wszystkich nadesłanych przez Uczestników odpowiedzi, Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą odpowiedź, kierując się kryteriami językowymi, artystycznymi i zgodnością z tematem, która następnie nagrodzi Nagrodą.
 • 5 Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł.
 2. Nagroda to komplet 3 walizek podróżnych o wartości 709 zł brutto.
 3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik konkursu, który zostanie nagrodzony, zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w wypełnianym formularzu.
 5. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
 7. Nagroda zostanie wręczona osobiście w siedzibie spółki Autumn-Care sp. z o.o.sp.k. lub wysłana nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub przesyłki kurierskiej, na wskazany przez niego adres, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Uczestnikowi Nagrody przewidzianej w Konkursie.
 • 6 Uprawnienia nabywane przez Organizatora
 1. Z chwilą doręczenia Organizatorowi odpowiedzi na pytania konkursowe udzielonej przez Uczestnika, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniająca do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 2. a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
 3. b) wykorzystania na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
 4. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskiego do nagrodzonej pracy konkursowej Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
 5. a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
 6. b) wykorzystania na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora,
 7. c) utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania w sposób inny niż określony w powyższych punktach polegający i na publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • 7 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione przez Uczestnika dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 • 8 Reklamacje
 1. Wszystkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres poczty e-mail Organizatora: [email protected]
 2. Reklamacja poza jej opisem powinna zawierać dane Uczestnika składającego reklamacje tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
 3. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.autumn-care.eu/konkurs
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych lub też prawnych. Wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na nabyte już uprawnienia Uczestników.
 3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.