tło

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Niestety nie ma możliwości wyjazdu z członkami rodziny.
Kwestię odwiedzin należy uzgodnić indywidualnie z Podopiecznym lub jego rodziną.
Rodzina ma obowiązek zapewnić Opiekunce osobny pokój i wyżywienie.
Wiele naszych stanowisk jest wyposażonych w Internet i telefon dla Opiekunki, jednakże jest to sprawa indywidualna.
Konieczna jest znajomość języka niemieckiego w stopniu minimum komunikatywnym. Wielu podopiecznych ze względu na stan zdrowia ma utrudnioną komunikację, w związku z tym ta znajomość jest niezbędna.
Zgodnie z przepisami ZUS każda osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma prawo zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny. Podczas zawierania umowy na specjalnym druku należy wskazać osoby do ubezpieczenia. Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:
  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli  uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej  prowadzącej studia doktoranckie  - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku
  2. małżonka
  3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym
Oczywiście. Należy jedynie przedstawić dokument potwierdzający Pani zatrudnienie i rodzaj urlopu na jakim się w danym okresie przebywa.
Tak, grono naszych Opiekunek zasila wiele rencistek i emerytek. Nie jest to przeciwwskazaniem do pracy z nami.
Minimalny czas wyjazdu to 4 tygodnie. Najczęściej Panie decydują się na wyjazd trwający 6-8 tygodni.
Opiekunki wyjeżdżające z naszej firmy mają możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia PZU Wojażer. Koszt ubezpieczenia wynosi 14,5 euro miesięcznie. Szczegóły ubezpieczenia znajdą Państwo tutaj: https://www.pzu.pl/produkty/ubezpieczenie-wojazer
Nasza firma organizuje i opłaca transport w jedną stronę. Najczęściej jest to dojazd na stanowisko pracy. Na prośbę wielu Opiekunek pomagamy również zorganizować transport powrotny, jednakże koszt podróży leży po stronie Opiekunki.

Tak, są premie dla Opiekunek. Od lat wynagradzamy Opiekunki za pracę w okresie bożonarodzeniowym. Dodatkowo istnieje możliwość zdobycia dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 50 euro za każdą zrekrutowaną Opiekunkę, która zawrze w nami umowę oraz dodatkowo 200 euro za każdego pozyskanego klienta, który zawrze z nami umowę.

Tak, każda umowa zlecenie zawarta z Opiekunką jest zgłaszana do ZUS'u i są odprowadzane od niej składki społeczne i zdrowotne.
Stawki wahają się w przedziale 1200 euro – 1500 euro netto i są uzależnione od danego stanowiska pracy. Do kwoty podstawowej Opiekunki mają możliwość zarobienia dodatkowo 50 euro za każdą zrekrutowaną Opiekunkę, która zawrze w nami umowę oraz dodatkowo 200 euro za każdego pozyskanego klienta, który zawrze z nami umowę.
Opiekunki są delegowane za granicę na podstawie umowy zlecenie. Umowa zawierana jest każdorazowo na każdy wyjazd z osobna. Umowa rozwiązuje się z dniem zakończenia opieki.

02/10/2016